Tájékoztató "B" kategóriához

Tájékoztató "A" kategóriához itt

Tájékoztató "AM" kategóriához itt

 

A „B” kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei

 • A képző szerv adatai

Iskola neve:                                             Lieber Márti Autósiskola
Nyilvántartási száma:                             37295304
Székhely:                                                 8111 Seregélyes, Dunaújvárosi út 68.
E-mail cím:                                             l.marti.autosiskola@gmail.com
Telefonszám:                                          +36-20-3133-466
Cégnév:                                                   Lieber Márta E.V.
Honlap:                                                    http://www.liebermarti.hu

 • Iskolavezető

Név:                                                         Lieber Márta
E-mail cím                                              l.marti.autosiskola@gmail.com
Telefonszám:                                         +36 20 3133 466

 • Az ügyfélfogadó és a telephely

Címe:                                                       8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
Telefonszáma:                                        +36-20-3133-466; +36-20-3980-814
Ügyfélfogadás időpontjai:                     hétfő 09-17 óra
Iskolavezetővel személyesen telefonos egyeztetés után lehet konzultálni

 • A tanfolyamra való felvétel módja
 • személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával.
 • Az előírt egészségi alkalmassági
 • az orvosi alkalmassági vizsgálatot a lakóhely szerint illetékes vagy választott háziorvos végzi, mely igazolást az elméleti vizsgára bocsátás előtt kell legkésőbb bemutatni.
 • A tanfolyamra történő felvétel, a vizsgára bocsátás és a vizsgaigazolás kiadásának feltételei
  • Tanfolyamra történő felvétel feltételei
 • betöltött 16 és fél éves kor
 • az első részlet befizetése
 • az autósiskolával megkötött képzési szerződés
  • Elméleti vizsgára bocsátás feltételei
 • betöltött 16 és háromnegyed éves életkor
 • az elméleti tanfolyam elvégzése
 • az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap
 • hatósági vizsgadíj befizetése
 • kitöltött jelentkezési lap
 • a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás
 • elméleti tanfolyam díjának hiánytalan befizetése
 • a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül sort kell keríteni az első elméleti vizsgára, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen a határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
 • a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.
  • Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei
 • betöltött 17 éves életkor
 • a kötelező óraszám (29óra) levezetése, és az előírt menettávolság (580km) teljesítése
 • hatósági vizsgadíj befizetése
 • gyakorlati tanfolyam díjának hiánytalan befizetése
  • A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei
 • sikeres elméleti vizsga igazolása
 • sikeres gyakorlati vizsga igazolása
 • sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból. Ennek elvégzése alóli mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi végzettség igazolásával.
 • a sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolást 3 munkanapon belül elektronikusan a Kormányablakhoz küldik
  • Alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • a személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával
 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan -hatáskörrel rendelkező- magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi
 • A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság
  • Elméleti tantárgyak és óraszámok
 • az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra, 15 perc szünettel
 • egy alkalom 4 x 45 perc, azaz 4 tanóra.
  • Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
 • egy gyakorlati óra időtartama 50 perc, általában egy alkalommal két órát vezet a Tanuló, 50 percenként 10 perc szünettel. Egy napon maximum négy óra vezetés megengedett, a Tanuló terhelhetőségének függvényében, melyet úgy kell szervezni, hogy 2-2 óra között legyen egy óra szünet.
 • az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

alapoktatás:                                   9 óra
főoktatás (forgalom):                  20 óra
városi:               14 óra
országúti:          4 óra
éjszakai:            2 óra
vizsga:                                             1 óra

 • kötelező menettávolság: 580km
 • a gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a Hatóság részéről érvényesített vezetési karton birtokában. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval kell egyeztetni. Az 580 km elérése és a kötelező 29 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.
 • a forgalmi vizsga időtartama 50 perc. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

 • Járműhasználat
 • választható típusok
 • A hiányzás pótlásának módja:
 • a gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várni, és az oktató is köteles legalább 20 percet várni a késlekedő Tanulóra. Az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban plusz óradíj fizetése nélkül pótolni kell. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt gyakorlati oktatási tanórát:
  • a tanóra kezdete előtt 24 órával fizetési kötelezettség nélkül
  • amennyiben a tanuló 24 órával a megbeszélt tanóra kezdete előtt nem mondta le, akkor az így igénybe nem vett órá(k)ért a teljes óradíjat köteles fizetni. Az elmaradt gyakorlati vezetési órát pótolnia kell.
 • Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok
  • Vizsgadíjak
   • elméleti vizsga:                4 600 Ft
   • gyakorlati vizsga:           11.000 Ft
   • elsősegély vizsga:            8.200Ft
  • Fizetési módok, részletfizetés
   • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel
   • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel
   • a vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben
   • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk. Az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
 • Pótórák igénylésének módja, díjai
 • a kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja azonos az alapóra díjával.
 • Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei
 • a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint
 • A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
 • a tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti, a tanuló áthelyező kiadásának feltétele az esetleges tandíjhátralék rendezése.
 • Oktatási helyszínek
 • 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
 • Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
  • Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u 45.
  • Tel: +36 1 814 1819
  • E-mail: info@kavk.hu

 

 • A vizsgázó jogai és kötelezettségei
 • a vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel a járművezetéshez megfelelő, kényelmes öltözetben, vezetésre képes állapotban meg kell jelennie
 • a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a Hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti
 • a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni
 • amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.
 • amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni
 • A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások
 • a „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 • a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett lakcím.

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása szerint
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
Székesfehérvár, 2018. január 01.
____________________
Lieber Márta
iskolavezető


Kiegészítés a Tájékoztatóhoz
A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.
Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?
A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
Kezdő vezetői engedély
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. "B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.